foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шлях

Рейтинг:   / 0
ПлохоОтлично 

    Спеціальність "Організація і технологія ведення фермерського господарства" було відкрито в 1992 році. Молодший спеціаліст за спеціальністю 5.09010102 “Організація і технологія ведення фермерського господарства” готується для професійної діяльності в галузі рослинництва та тваринництва,  для самостійного ведення фермерського господарства. Він мо­же очолювати підрядні, орендно-розрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів із виробництва проду­кції сільського господарства на підставі досягнень науки, новітніх тех­нологій.

Фермер розробляє річні і поточні виробничі завдання підрозділам рос­линництва і тваринництва, заходи щодо підвищення родючості ґрунтів, продук­тивності худоби і птиці, боротьби з бур'янами, шкідниками та хворо­бами сільськогосподарських культур, систему удобрення полів, та змі­цнення кормової бази; організовує правильне утримання, догляд, відтворення стада тварин, перевірку якості, збереження та раціональності витрачання ко­рмів, складання кормових балансів, раціонів, організовує підготовку посівного матеріалу до сівби, постійно контролює якість виконуваних робіт, забезпечує чітке ведення агрономічної та зоотехнічної докумен­тації, контролює дотримання працівниками правил внутрішнього роз­порядку, техніки безпеки і охорони праці, постійно вивчає і впроваджує у виробництво досягнення науки та новітні технології ви­робництва сільськогосподарської продукції.

Організатор-технолог ведення фермерського господарства повинен знати:

 • основи державного права, постанови уряду з питань розвитку агропромислового комплексу, законодавчі акти з питань аграрної полі­тики та розвитку фермерства, нормативні матеріали, які визначають виробничу діяльність фермерських господарств, прогресивні форми організації праці, організацію   планування і управління фермерським господарством,   основи  економіки,   госпрозрахунку,   самоокупності, кредитування, взаємовідносини з банком та фінансовими органами і правилами безпеки праці, основні заходи, пов'язані з раціональним ви­користанням і захистом навколишнього середовища; основи земельно­го і трудового законодавства правила безпеки дорожнього руху,
 • морфологічні ознаки і біологічні особливості культурних рос­лин; склад, властивості ґрунту, способи зберігання і підвищення його родючості, сучасні методи діагностики рослин; види, склад, якість до­брив і їх ефективне використання; насінництво, сорти культур;
 • зональні науково обґрунтовані системи   землеробства, прин­ципи побудови раціональних сівозмін, особливості живлення і удоб­рення  сільськогосподарських культур, інтенсивні технології вирощу­вання сільськогосподарських культур, систему  захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів;
 • анатомію і фізіологію сільськогосподарських тварин, їх екс­тер'єрні особливості, структуру раціонів годівлі, прогресивні техноло­гії виробництва продукції тваринництва, зоогігієни з основами ветери­нарії, основи відтворення стада, кормовиробництво;
 • будову та принцип роботи основних машин, механізмів і обла­днання, які застосовуються в сільськогосподарському виробництві, правила експлуатації і можливості застосування ЕОМ індиві­дуального користування, основи електрифікації;
 • автоматизацію виробничих процесів сільськогосподарського виробництва, правила використання електроенергії і обслуговування електроустановок та різних електроприладів;
 • методи оцінки якості продукції, основи маркетингу і менедж­менту, технологію заготівлі, зберігання сільськогосподарської продук­ції з основами переробки;
 • матеріалознавство з основами будівництва, правила охорони праці і охорони навколишнього середовища.

Організатор-технолог ведення фермерського господарства повинен уміти:

 • здійснювати організаційно-технологічне керівництво фермою, якісно виконувати технологічні операції з вирощування сільськогос­подарських культур та виробництва продукції тваринництва, запрова­джувати прогресивні технології, прогнозувати урожайність  сільсько­господарських культур, керувати трактором, автомобілем, відповідно на рівні машиніста II класу категорії "В" і "С";
 • готувати сільськогосподарські агрегати до роботи, проводити технологічну наладку;
 • проводити ветеринарну обробку сільськогосподарських тварин;
 • нести оперативний облік і аналіз виробничої діяльності;
 • володіти обчислювальною та комп'ютерною технікою;
 • реалізовувати продукцію;
 • приймати ділові, комерційні рішення в межах своєї компетен­тності.

Підготовку фахівців проводять досвідчені викладачі: методисти, старші викладачі, викладачі вищої категорії, майстри виробничого навчання, які постійно корегують зміст підготовки фахівців до вимог сучасного аграрного виробництва, забезпечують якісну практичну підготовку.

Студенти вивчають дисципліни за напрямками:

- науки, що вивчають загальні закони росту і розвитку сільськогосподарських рослин (ботаніка, фізіологія ро­слин),

- науки про вирощування рослин  (загальне землеробство і рослинництво, плодоовочівництво, кормовиробництво);

- науки про створення нових сортів сільськогосподарських культур і
порід тварин та вирощування насіння (селекція, насінництво);

- науки про середовище розвитку сільськогосподарських рослин
(ґрунтознавство, агрохімія);

- науки про захист рослин (сільськогосподарська ентомологія, фіто­-
патологія);

- науки про тваринництво (основи тваринництва і бджільництва, основи ветеринарії і зоогігієни, технологія в галузях тваринництва);

- інженерні науки (основи електрифікації і автоматизації с.-г. виробництва, матеріалознавство з основами будівництва, основи стандартизації і сертифікації,  трактори і автомобілі, сільськогосподарські машини та їх використання);

- науки про первинну переробку і зберігання с/г продукції,

- економічні науки (економіка сільського господарства, бухгалтерський облік і фінансування, організація і планування фермерського господарства, основи менеджменту, основи підприємництва і агробізнесу, основи маркетингу).

Студенти і викладачі коледжу беруть активну участь у регіональних, зональних і всеукраїнських нарадах, семінарах, майстер-класах, де знайомляться з новою інформацією.

 

 

 

Copyright © 2018 ВСП "Ногайський коледж" Rights Reserved.