Нові надходження до бібліотеки

Шановні викладачі та студенти !

Повідомляємо вам, що до читальної зали коледжу надійшли підручники та посібники по спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

1.Прасолова С.П., Вовченко О.С. Банківські операції: навч.посібник та практ./ - К.: «Центр учбової літератури», 2017.-568с.
Навчальний посібник забезпечує студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи, а також для дистанційного вивчення дисципліни. До кожної теми подані методичні вказівки, задачі і практичні ситуації для обов’язкового і індивідуального розв’язку, тестові завдання, проблемні питання. В посібнику наведено розв’язання типових задач з курсу «Банківські операції».
2. Кремень О.І., Кремень В.М. Фінанси. Навч.посіб.- К.: «Центр учбової літератури», 2018,- 416с.
В посібнику розглянуто предмет фінансової науки, систему фінансових категорій, генезис та еволюцію фінансів, податки та податкову систему, бюджет та бюджетну систему, страхування і страховий ринок, фінансовий ринок, міжнародні фінанси та теоретико-організаційні засади міжнародного менеджменту.
3. Біла О.Г., Юсипович О.І., Мединська Т.В. Фінанси підприємств (фінанси підприємства): навч.посібн.- К.:Алерта,2016.-186с.
В посібнику згідно навчальної програми надані методичні поради щодо самостійного вивчення програмного матеріалу, плани практичних занять, завдання для практичних занять і самостійної роботи, тестові завдання для поточного і підсумкового контролю рівня знань, систему поточного та підсумкового контролю і оцінювання знань.
4.Хрущ Н.А., Форкун І.В., Гордєєва Т.А. Основи казначейської справи. 4-те видання, виправлене та доповнене: навч.посібн./- К.:Видавничій дім «Кондор»,2017.-500с.
В навчальному посібнику висвітлено організаційно - правові засади функціонування казначейської системи України, розкрито порядок казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, порядок ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності і забезпечення контролю в системі Державної казначейської служби України.
5.Бандурка .М., Глущенко В.В., Глущенко А.С. Гроші і кредит. Підручник, 2-ге вид.,доп. і перероб., «Магнолія 2006», 2018, - 368с.
У підручнику викладений фундаментальний курс, що висвітлює теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких категорій як гроші, кредит, грошовий та валютний ринок; розкривається діяльність фінансових посередників : банків, пара банківських установ, лізингових, трастових та інших компаній. Підручник допоможе студентам оволодіти складною теорією грошового обігу, а також придбати практичні навички, що необхідні в роботі фахівців у фінансово-кредитній системі України.
6.Горбач Л.М., Кадебська Е.В. Страхування:підручник - К.: Кондор-Видавництво, 2018.-544с.
У підручнику висвітлюються основні проблеми теорії та практики щодо соціально-економічної сутності страхування, організаційної структури страхових компаній, стану, сучасних технологій та перспектив розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності, фінансової діяльності страхової компанії.
7.Бачинський В.І., Куцик П.О., Медвідь Л.Г., Попітіч Т.В. Бухгалтерський облік(загальна теорія): Навч.посіб .- Львів:-«Магнолія 2006»,2018.-319с.
У навчальному посібнику висвітлюються сутність, значення, предмет та метод бухгалтерського обліку, зміст і будова бухгалтерського балансу, призначення рахунків бухгалтерського обліку та їх класифікація, принципи обліку основних господарських процесів, поняття і види форм бухгалтерського обліку, основи фінансової звітності та організації бухгалтерського обліку на підприємстві.