Сучасна практична підготовка студентів коледжу як головна умова підвищення якості освіти

Великі думки, доведені до практики,
стають великими справами.
Уільям Хезлітт

…нам не вистачає трьох речей. Перша –
якість наших знань. Друга – дозвілля, щоб
засвоїти ці знання. А третя – просто діяти
на основі того, що ми отримали із
взаємодії перших двох перших.
Рей Бредбері

  Практичне навчання студентів є невід’ємною частиною процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, ефективною формою навчання і ставить за мету закріпити і поглибити знання, отримані студентами.
  Завдання практики - прищепити студентам навички самостійної роботи у виробничих умовах, організаторські здібності з роботи.
  Під час практичного навчання студенти повинні оволодіти вміннями і навичками, передбаченими кваліфікаційною характеристикою спеціаліста.
Мета практики – закріплення теоретичних знань, отриманих в процесі навчання, формування у студентів професійних умінь та навичок, оволодіння студентами сучасними методами формами виконання технологічних операцій та організації виробництва.

  В сучасних умовах господарювання суттєво змінюються вимоги до підготовки кадрів. Зокрема, сучасний рівень економіки вимагає підвищення рівня професіоналізму й компетентності спеціалістів у всіх галузях, що має пряме відношення до навчального процесу в закладах освіти, які щороку випускають тисячі молодих спеціалістів.

 Всі навчальні практики проводяться на базі навчального закладу згідно робочих навчальних програм, розроблених викладачами у відповідності з типовою програмою практики.
Виробничі практики, технологічна та переддипломна, проходять в аграрних підприємствах регіону.
  Головним напрямом у підготовці майбутнього спеціаліста є професійна практична підготовка, тому на сьогодні студенти мають змогу проходити виробничу практику в передових господарствах і підприємствах, оснащених сучасними засобами механізації та з якими навчальний заклад уклав договори на проведення спільної навчальної та виробничої діяльності.
  Виробнича практика на ІV курсі на технічному відділенні дає можливість студентам ознайомитись з принципами організації та виконання механізованих технологічних процесів виробництва аграрної продукції, навчитись працювати на сучасних машинах і агрегатах в реальних умовах, що сприятиме адаптації випускників до умов та характеру можливої майбутньої роботи.
  По прибутті на базу практики студент подає направлення на практику. Конкретне місце проходження практики визначає керівник установи. Він також призначає загального керівника практики, який у свою чергу, призначає керівників практики за окремими розділами програми.
  Керівництво виробничою практикою здійснює навчальний заклад в особі викладачів спеціальних дисциплін («Трактори і автомобілі», «Сільськогосподарські машини», «Експлуатація машин і обладнання», «Ремонт машин і обладнання»). Студент отримує програму і щоденник проходження практики.
   Під час проходження виробничої практики студент складає звіт про практику, керуючись даною програмою та календарним планом.
   Після закінчення практики студент здає звітну документацію для перевірки його керівником, захищає звіт у відповідності до затвердженого графіку захисту.
 В поточному навчальному році студенти 44 групи спеціальності 208 «Агроінженерія» проходили виробничу технологічну практику, як і завжди, в два етапи – в літній та осінній періоди, що відповідає періодам виконання основних механізованих робіт в рослинництві.
  Захист практики відбувся 11 грудня 2020 року. Співбесіда із студентами показала, що в основному вони виконали графік і програму практичного навчання. Але головне, що відзначили члени комісії (Дімітров Є.В., Бабенко В.В., Власов С.Ф.), значно зросла якість виробничого практичного навчання в тих підприємствах, які здійснюють виробничі процеси за передовими технологіями та мають сучасну техніку. Основними передовими базовими господарствами нашого регіону є приватні сільськогосподарські підприємства «Приморське» і «Банівка». Також слід відзначити і деякі фермерські господарства із сучасною інфраструктурою. Проходження виробничих практик на їх базі дозволяє максимально якісно готувати кваліфікованих спеціалістів аграрного сектору економіки.
    Найкращі результати захисту практики показали студенти Бекеров Микола, Бучакчийський Дмитро, Короленко Данііл, Усик Володимир, із доповідей яких можна зробити висновок, вони отримали якісні вміння реальної роботи на сільськогосподарських машинах і агрегатах.

  За результатами проходження студентами технологічної практики, оформлення звітної документації та за її захисту 14 грудня було проведено засідання циклової комісії інженерних дисциплін, на якому були проаналізовані результати роботи студентів, керівників практики, виявлені позитивні та негативні сторони навчального процесу і намічені шляхи покращення якості практичної підготовки майбутніх спеціалістів аграрного виробництва.
Зацікавленість власною спеціальністю має для нашого задоволення життям надзвичайне значення. Від професії, від роботи, яку виконує людина, значною мірою залежить і її життєвий рівень. Отже, людина яка прагне жити в повному достатку, повинна усвідомлювати: для цього їй необхідно здобути кваліфікацію, працювати багато і якісно.
  Таким чином, впроваджуючи в життя різні форми і методи практичного навчання, можна відзначити, що вся робота направлена на виховання у студентів любові до обраної професії, формування професійної майстерності людини, якій доведеться жити й працювати у складних умовах.

Голова циклової комісії
інженерних дисциплін Власов С.Ф.